نشست تخصصی نسبت امر تعاون و کارآفرینی در بستر فرهنگ ایرانی

گفتگوی سیاستی شماره پنج/ 5
زمستان 1399

این گزارش توسط دپارتمان فرهنگ ی-اجتماعی اندیشکده تعاون و بر نسبت امر تعاون « اساس مباحث مطرح شده در نشست علمی با عنوان تهیه شده است. این نشست در » و کارآفرینی در بستر فرهنگ ایرانی تاریخ 20 . 12 . 1399 از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور اساتید و خبرگان حوزه تعاون به صورت مجازی و حضوری برگزار گردید.


علت شکلگیری نشست:
دپارتمان فرهنگی-اجتماعی این نشست را با در نظر گرفتن به دو هدف اصلی تعریف شده در اساسنامه که شامل: تعام ل مؤثر با صاحب نظران، محققین و اید هپردازان حوزه تعاون و بازتولید گفتمان و فرهنگ تعاون برای جامعه نسبت امر تعاون و کارآفرینی در « ایرا ن است، تحت عنوان برگزار نمود که سند گفتگوی سیاستی حاضر» بستر فرهنگ ایرانی برگرفته از مباحث مطرح شده در این نشست است.

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.